Kategorie

Trybuny teleskopowe i audytoryjne Proszę wybrać kategorię

Kalkulator liczby miejsc dla trybuny teleskopowej

Podaj długość trybuny [m]:

(maksymalna wartość 100 m)

Podaj ilość rzędów:

Wynik:

Liczba miejsc:

Liczba wejść:

Otrzymane wartości są teoretyczne, wyliczone na podstawie minimalnych wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) Ilość siedzisk w projekcie ostatecznym może różnić się od wyliczonych wartości. Wpływ na to mają indywidualne rozplanowanie siedzisk, ilość i położenie ciągów schodowych.

Podkategorie